Pondicherry Art Academy Awards Velammal Vidhyashram, Surapet