Gramiya Kalai Vizha at Velammal Vidyalaya,Alapakkam on 28th & 29th January, 2017